: Login
 คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก > Session เส้นทางวันที่ 13 ปรับขนาดตัวอักษร
  รายชื่อผู้เดินทางวันที่ 13 ในแต่ละเส้นทาง..
เส้นทางที่..1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 
Show as multiple pages
เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
1 โรงงานอาหารแปรรูปครบวงจรสระบุรี  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 80 8:00 น ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่วม + ระบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 73 ท่าน
พิภักดิ์ จรูญลักษณ์คนา
นายชลนที จันทรโยธา
คุณวีระยุทธ อุ่นพยัคฆ์
ตะวันฉาย แก้วลมัย
นายพิศาล ธรรมรัตน์
นายสุวิชาญ กองเกตุใหญ่
Mr. Anake Kittipittayakul
Mr. Somkuan Rimsmutchai
Mr. Supachai Liawsomboon
Mr. Panu Taechapoolphol
Mr.Ekkasak Pomanee
สิทธิชัย เลิศฤทธิ์บัญชา
คุณสุทธิศักดิ์ บุญเสริม
นายสุวิทย์ สุขเพิ่ม
นายสุรสิทธิ์ สีมาธรรมรัตน์
Mr. Wisit Wanishpongpan
นางสาวสุนทรีพร สุกลำใย
นายชัด โชติอิ่มอุดม
Mr. Kittipong Chimtin
Mr. Prajak Raruenrom
คุณพงษ์ประดิษฐ สรสิงห์
นายเผด็จ วิเศษ
นายวิวัฒน์ เซี่ยงไฮ้
Mr. Praphat Chumkornburi
คุณณรงค์ ปะติคม
นายศุภกร ฉัตรไชยเดช
นายกิตติศักดิ์ ประยงสูงเนิน
Mr. Sarawut Wonkhuntod
ดำรงค์ศักดิ์ แพทย์นาดี
ณรงค์ศักดิ์ รักไทย
นายหนูปอย ศิลาที
นายพิมล สนิทนิตย์
Mr. Apichit Phonpitakpong
นายศราวุธ พิชัยช่วง
ยุทธศาสตร์ โคตรณรงค์
Mr. Wirote Sangsuwan
Mr. Prayuth Pasee
นายฉัตรทอง เป็นไทย
Mr. Woraphol Dachkulthong
นายสุรกานต์ แก้วกันใจ
นายอนุกูล พงษ์ตาลุน
Mr. Kemarut Keawkham
ชาตรี ปัญญาประดิษฐ์
ภัทราวรรณ ชนะกุล
นายวิศิษฏ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์
คุณจิรวรรณ จิรพงษ์
คมสันตร์ หล้าเวียง
นายชนินทร์ สิงขรวัฒน์
นายนิรุตติ์ พิสูตร
Mr. Aswin Wattanajindalirs
ประทีป แร่เพชร
Mr. Supachai Kiatthanabumrung
นายกฤษฎา กราพงศ์
คุณวีรศักดิ์ พูลเกษม
Mr. Chongdee Karnchanachai
นายอนันต์ มากนุ่น
Mr. Udon Thongpat
ปูรทอง เกษสถิตย์
Mr. Narongsak Muangpool
นายปรีชา นิ่มกาญจนา
คุณวิโรจน์ โกฎิชนม์
Mr. Narongkorn Dacha
Mr.Charus Chaisirirattananoon
นายสุชิน บุญเกตุ
Mr. Phaisan Charoenwiphat
โกญจนาท โยธการี
นายชูชัย เหมือนแสง
คุณชาติชาย แสงสุวรรณ
Mr. Pornchai Saswatwong
นายไกรสร บัวดี
นายญาณกร สิงห์ชุม
นายนิธินันท์ คงอรุณ
อารีย์ หวังศุภผล

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
2 CPAll – DC บางบัวทอง  CPRAM – ลาดหลุมแก้ว  จ.นนทบุรี  จ.ปทุมธานี 80 8:00 น ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ Logistics/โรงานแช่เยือกแข็ง
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 90 ท่าน
นายคณพล วิรัตกพันธ์
นายรณชัย สุวัฒนกร
นายศุภฤกษ์ ศิลปรัตนาภรณ์
นายณรงค์เดช ซื่อสกุลรัตน์
นางสาววินันท์ พัดเย็นชื่น
วีระพันธ์ สุริยะฉาย
นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช
นายสายชล หงษ์เวียงจันทร์
นายธีรยุทธ แก้วแววน้อย
นายภิญโญ ด้วงดี
นายมนตรี มนสิการ
นางสาวสิริโรฒ ศรีภักดี
Mr. Somchai Sawangsri
Mr. Wirote Jankrajangjieng
Mr. Weeravat Shevavattananon
Miss Chutarut Mokasak
นายทรงพล ริมชลา
นายพีรสิทธิ์ บุญนำ
Mrs. Juthapa Waree
นางสาวปิยนาถ รวมทรัพย์
Mr. Chanintr Sonvej
น.ส.เสาวนีย์ ยิ้มเยื้อน
Miss Varaluk Diloktrakarnkij
พีรภัทร ธนาสุนทรสกุล
รัตนา หงษ์ขุนทด
นางสาวลักขณา หงษ์ขุนทด
Mr. Somthai Wattanapronphrom
Mr. Prinya Khonglerdlak
นายธกฤต สมิติศิลป์
นายสืบวงศ์ สังข์ทอง
Mr. Worakit Songyothin
เอนก บูรณะภักดี
นายปรีดา ธนเดชาวงษ์
Mr. Ekachai Luankaew
นายเอกสิทธิ์ ชยสิทธิโสภณ
Mr. Bordin Hathaitham
Mr. Kreingkrai Chongkhanpond
Miss Tanatkan Kongmunwatana
นายชวาล คงทรัพย์
Miss Sirirat Trangtreechart
Mr. Peerapong Kasornbua
Mr. Sarayut Ramkongmuang
Mr. Manop Tawkosa
นายอำนาจ ใยบัวเอี่ยม
Mr. Wutthinan Rungjaroen
คุณชัยยุทธ จิตโรภาส
คุณสรัญญา ดิษสงวน
Mr. Prachak Sawangkarnwattana
นายสุพจน์ แย้มศิริ
นายชาญชัย จันณรงค์
Mr. Suchat Wech-udom
Mr. Sun Sirikhoonasopone
Mr. Thawee Rajasingh
นายจรินทร์ ตังอำนวย
น.ส.รุ่งอรุณ คงแสง
นายสำรวย บุตะเขียว
นายคมกริช แสงดารา
คุณณัฐวุธ เกตุวงศ์
นายณัฐพล ฟองสถิตย์กุล
Mr. Sivaphol Ngamthanawarothai
นายสุพจน์ เอื้องสุวรรณ
จักรพงษ์ แสงแก้ว
นายมนู ทาสอน
Mr. Mana Topun
Sanya Kaewsuwasingh
นางสาวหนึ่งฤทัย พลาจิตร
Miss Noppawarn Nuamngen
นายพิเชษฐ ศิริสุขโภคา
นายฉัตรชัย ศิริชัยเอกวัฒน์
นายสุรศักดิ์ อรุณศิริวัฒนา
ชะโอด เพชรประวัติ
นางนพสร แก้วพลับ
คุณอังสนา วงศราวิทย์
นายจิรเดช ติวเถาว์
ฐิตวุฒิ สุทธิปาริชาติ
นายสายัณห์ ไชยศรี
นายประเสริฐ สุวรรณ
คุณสายัณห์ พัฒน์พฤกษ์
Mr. Kittipot Boonchuay
นายอาทิตย์ ท้ายห้วน
คุณวรวุฒิ หลุ่งหม่าน
นายประสิทธิ์ ใส้เพี้ย
นายประทีป เพชรนุ้ย
ชัยวัฒน์ พรมแดง
Mr. Prirote Disthan
นายวรวิทย์ เลิศวิเศษ
วชิรวุฒิ ตุ้มคง
นายคะนองเดช กุมภัณฑ์
นุกาล อุยี่
Mr. Detnarong Phothisen

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
3 โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าววังแดง  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 80 8:00 น ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ  
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 55 ท่าน
วิษณุ แก้วรัตนปัทมา
Miss Juajit Jubklang
นายจิรายุ จันกล่อม
จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
ธนบดี เรืองรอด
นายวินัย ด่านวัฒนะ
Mr. Panya Pratumtao
คุณภัทร ตั้งพานิชยานนท์
คุณภิรมย์ โพธิ์ภิรมย์
พลเทพ พุกพูน
นายสุวิทย์ ประภากมล
ณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์
นายศิวกร เหมือนเพ็ชร์
นายสังวาลย์ เหล็กดี
นายสุเทพ หน้าประเสริฐ
นายยุทธนา วัตวงษ์
นายณรงฤทธิ์ เปริญกุล
นายฉลาด สุระมานนท์
นายสุพล ห่วงรัก
นายรณการ ประดิษฐรา
นาย สมภพ ชละเอม
นาย พงษ์ศักดิ์ ไผทศิริพัฒน์
นางสาวศิริพร ธนะปกรณ์
นายนิธิพงศ์ นงค์นาค
คุณจุตพล ทองดีนอก
นายพูลสวัสดิ์ แฝงสมศรี
นายทองวุฒิ เคราะกิ่ง
Mrs. Pornwichit Karnmethakul
กฤษฎา ศิริจงดี
นายคณิต ขาวเหลือง
นายณรงค์ กอนใจ
นายนพดล จันทร์คุณาภาส
นายธนวัฒน์ เที่ยงอยู่
สุรัตน์ แสงประทุม
Mr. Nakarin Kantasuwan
นพดล ศรีพัฒนพร
นายชาญชัย สัมภาวะผล
นายจตุพร โพธิ์ร่มไทร
นายพูนศักดิ์ เกษตรสมบูรณ์
นายบุญเลิศ สมุทรวินิจพันธ์
นายนิพนธ์ สวัสดิ์เทพทอง
นายไพบูลย์ ตันประเสริฐ
วัลลภ หัตถชาติ
นายพิรุณ ภักดีโสภณ
ภาณุวัฒน์ สุทธิมาศ
ชุมพล ลีละศุภพงษ์
นายพงศ์วิทย์ มุขดาร์
Mr.Soraphot Thongsunti
สมเกียรติ ลีลาตังวัฒน์
เสริมวิทย์ ทรัพย์มี
นายอมฤต เถกิงรังสฤษดิ์
นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล
นายโชคชัย จงจิรัฐิติกาล
นายเอกรัชต์ ศรีประทักษ์
นายอาณัติ มะลิวงศ์

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
4 ฟาร์มกุ้ง RY4  (ระยอง)    เกาะลอย อ.แกลง จ.ระยอง 80 7:00 น Fortune Town การเลี้ยงกุ้ง
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 54 ท่าน
นายสุพรชัย ศรีศักดา
คุณชลัท วรนาถสุรงค์
นายฉัตรชัย เจียระคงมั่น
นายพนิต ภูมิรินทร์
นายวิเชียร ถมทอง
นายวิศาล เสนผาบ
Mr. Wirat Triamlamlert
Mrs. Montanee Asmar
Mr. Sirichai Prajerdchaiwong
Mr. Piyasak Pansuksawad
Mr. Surakiat Suwannakul
Mr. Somporn Muangrom
Mr. Thawatchai Yiengwattananon
Mr. Wirat Jearanaiphaisan
Mr. Kritsadakon Rattanathirawichit
คุณภัคนันท์ภณ สิริพรทวี
Mr. Tawatchai Lerksumrand
Mr. Chalermphon Klaysumrid
Mr. Pakpong Akaniwan
Mr. Chanaphat Jongwatananukul
Mr. Bancha Kongsupapkul
Miss Noppakaow Aumkratum
Mr. Pakasit Chumsonthi
Mr. Songwuth Sompong
Mr. Amnat Utama
Mr. Chaianek Ruttanaphant
Mr. Chaiwat Rittiruathorn
Mr. Thawatchai Raksanit
Miss Janya Petchamnuay
Mr. Chatchai Pangam
นายอรัญ เสริมแสง
Mr. Samanchai Sriklang
Mr. Worapoj Loawshoompol
Mr. Chinnakorn Kulyanee
วรินทรา วิริยา
Mr. Arag Apinyawonglert
Mr. Chaiyut Punya
Mr. Yotin Kaewwandee
นายวิรัช เทศเสนาะ
Mr. Uthen Kumtithong
คุณธีระพงษ์ แสงวิเศษ
คุณนิรัญ เลขสุข
นายจตุพร เหมรา
Panya Jarernsuk
สุริยา สุริยกานนท์
นายจิรโรจน์ รักวงษ์วาน
คุณณัฐชนก วงษ์พนัส
กฤษณ์ เทียนไชย
Mr. Thitipol Prachanan
Mr. Naress Pothongkam
Mr. Jedsada Sirimart
Mr. Decha Nateemas
Mr. Seubsakol Sakolsatayadorn
Mr. Preeda Rachsurin

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
5 True – True Visions + TrueNOC   พระราม 6 , แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ 80 8:00 น Fortune Town  
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 67 ท่าน
คุณชานนท์ พันธุสินธุ
คุณพงศ์นรินทร์ สริวัฒน์
ยิ่งยศ พิมทอง
นายธเนศ โกพล
Mr. Sappasin Sriwichai
นายคีตกร กาญจนะคีตะ
Mr. Amporn Charoensang
Mr. Suwatchai Sukviroj
Mr. Tanaporn Tawornwat
Mr. Porntep Naprasert
นายสุธี หงส์เกียรติขจร
นายอภิรักษ์ อินทรพักตร์
Mr. Juksom Limtheerakul
Miss Patcharaporn Nipathahathapong
นายยุทธนา ขาวมีศรี
คุณกรกฤษณ์ บำรุง
นายรุ่งธรรม ภูริวิทยาธีระ
นายสาโรจน์ ธานี
นายอมฤต สุโชดายน
นายณัฐกฤษฎ์ พันธุ์อร่าม
ทรงพล ทองเชียง
Mr. Thawatchai Leeprasert
สุรชัย เมฆวงศาโรจน์
Mr. Santhiti Sapkoetpanya
นายสุรเชษฐ์ ธนาเกียรติภิญโญ
Mr. Chanaphol Thammayon
นายสมเกียรติ เหลืองสมใจ
Mr. Narongsak Theungfang
Mr. Matee Suesat
คุณจิรศักดิ์ บัวไตย์
นายอาคม เงางาม
นายนิรันดร์ วิโรจน์
Mr. Santi Silasap
เอกอนันต์ อ่อนสะอาด
นายประกิจ แซ่โค้ว
นายจำนงค์ ชัยยา
นายจตุพล หมั่นวาจา
นายนิติกร เสรีขจรจารุ
นายวีรพล เทียนนิมิตดำรง
นายสุวรรณ สุขขา
Mr. Nopadol Tawong
นายเชษฐา เบ้าหล่อเพชร
ดนัย ไหลริน
นพดล สวัสดิ์นที
นายวรเศรษฐ์ รันวงศานิธิโชติ
นายศานติ ใหม่หลวงกาศ
Mr. Somchai Surachai
นายพันเกลียว พงษ์กสิการณ์
นายโกเมน ดวงจินดา
นายรังสรรค์ อ่วมมี
Mr. Kornkhanti Lertjumratvanij
นายเมธี รอดเคราะห์
Mr. Kittipoom Prasatthong
Mr. Rung Chiwka
นายเจษฎาพร รัฐประสาท
Miss Nantarat Srinoi
นายนิธิศ จิรวีรภัทร
นายพรเทพ มณีสิทธิ์
นายบุญทวี แซ่กวง
นายพิสิฐ ไกรสร
นายสุริยัน ทองด้วง
นายสุรดิษ นวลละมุล
นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล
นายสดุดี เซ็งยี
นายพีระพงษ์ วิถีธนะวนิช
นายภานุพงษ์ ชีพสูงเนิน
คุณ กรรณทิมา รัตนภูมิ

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
6 โรงงานปักธงชัย และแปรรูปโคราช   จ.นครราชสีมา 80 7:00 น ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ •การใช้ระบบ PM on SAP สำหรับงานวิศวกรรมการวิเคราะห์เครื่องจักรด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง และการออกแบบระบบทำความเย็น  
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 62 ท่าน
คุณอุเทน เกียรติอำนวย
Miss Patcharaporn Supjuntuk
Miss Chomphoonut Songwut
นายสิรพงศ์ กุศล
Miss Ramana Seesan
Miss Tassanee Vayukrut
โอชาติ สุวรรณชาตรี
Mr. Suparoek Anuwattanawit
วิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย
Mr. Wachira Setaraso
สุริยา ภู่สันติพงษ์
นางสาวยิ่งกมล อนุพงษ์กุลกิจ
นายสุรศักดิ์ เชียงหว่อง
คุณกลจรัส สันตกุล
Mr. Bunchai Saeoui
นายภควัตต์ กฤษดาธิการ
Miss Nuanjan Deesue
SURASAK SUKSAWAT
Mr.Phaibul Atsavapranee
จักรพงษ์ กองช้าง
Mr. Thongdeang Klayson
Miss Patnaree Doungsuwan
Mr. Pongsak Apiwattanasiri
สมพงษ์ อรุณรัตน์
พจนันท์ นันทปกรณ์
Mr. Adisorn Thamma
คุณเกรียงสิทธิ์ เนียดพลกรัง
Mr. Wanit Sirimun
คุณดำรงฤทธิ์ เหลื่อมกลาง
คุณไพวัลย์ เนือนกระโทก
Mr. Nopparat Proprom
นายสิทธิ บัวเชย
นายคุณาวุฒิ ศรีสวัสดิ์
Mr. Narong Yaikaew
สุกิจ กล้าหาญ
พิรัช สารภี
Mr. Narongchai Sansing
คุณชาญวิทย์ ลาสุนนท์
คุณวีระ เขจรลัย
คุณนคเรศ เมฑา
นายสุชาติ บุญก้ำ
Miss Krittika Apiwongngam
Mr. Suntti Kongviriyakit
นายยุทธศักดิ์ ทองอยู่
ธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์
SARAWUT KHOBUNYAKUL
Mr. Utthawit Ratchatapoom
Mr. Dullapark Manee-in
PONLAWAT POOLSAWAS
พรรษวุฒิ กลิ่นเสถียร
Mr. Jirasak Sornsukon
กฤตติ จุลรัตน์
พลกฤษณ์ โยมพยอม
Mr. Thakorn Vaswuthikul
ประภาส มุกดา
นายสรายุทธ รักหนู
Mr. Khemchart Boonyapaluk
Mr. Chamnanwit Phun-auaiphon
คณาธิป ประทานทรัพย์
นายสุระศักดิ์ ชัยมีแรง
จตุพร ปานกล่ำ
คุณวิษณุ สว่างทั่ว

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
7 โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจร   80 9:00 น CP ตรอกจันทร์ •เข้าชมระบบ gasifier + ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ 
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 60 ท่าน
นายเอกรัฐ อนุมานศิริกุล
นายศราวุธ อินทิรักษ์
สุรศักดิ์ ศรีชุมพร
นายณัฐวุฒิ จันทร์เพ็งเพ็ญ
นายภูวดล วงศ์ศรีดา
คุณวินัย อนุสรธนาวัฒน์
Mr. Soravit Nimpinich
Mr.Ongarch Thippapart
Mr. Chaiporn Leeviriyalert
คุณ ธนากร เจริญวงศา
นายชนะ ทองส่งโสม
Act.SubLt. Tawatchai Pumthong
นายพลพรรธน์ คุณาภิบาล
Mr. Pornchai Sukonpathip
คุณกฤษดา ถวิล
Mr. Supparerk Udomcharoensook
Mr. Chin Thanataranit
บุษบา รกรากทอง
นายธาดา เชื้อชัย
คุณทัศนะ เชาว์บินทร์
Mr. Natthaphon Phongwan
นายภาณุวัฒน์ ขีนสันเทียะ
นายวรชัย ดีสูงเนิน
Mr. Pichitnarong Mualthong
นายสรายุทธ สมประยูร
นายสุริยา เอกศิริ
Mr. Supachai Kosiri
นายสายันต์ ยศตีนเทียน
นายทศพล เชาว์อรัญ
Mr. Ruangchai Intachai
นายสุวัฒน์ หินเทาว์
เกียรติศักดิ์ วทานิโยบล
นางสาวปัณฑิตา อรรคฮาตสี
นายทัศยุ โพธิจักร์
คุณชมพูนุท แก้ววิริยะกิจกูล
Mr. Kittikorn Maneekongrit
Mr. Pongsatorn Nueangnit
Mr. Piya Weerapolchai
Mr.Tiwa Jeeradid
คุณ ธวิช เลี่ยมศิริรัตน์
นายธีรพันธ์ มหาวนา
Mr. Sumit Buapun
Mr. Ongard Thammakrang
Mr.Apirak Chanopas
นายอนุพนธ์ แต่สกุล
Mr.Suthon Poldech
Mr. Teraphan Saejao
นายจิระ คงเขียว
จิตร์ คงคำขวัญ
นายวิวัฒน์ อัครวิเนค
นายพีรศักดิ์ เสนประดิษฐ์
นายศักรินทร์ ศรีชาย
Mr.Pakorn Phatkong
คุณ กิตติพงศ์ ศิลปวงศ์เจริญ
นายนิรัตน์ สุวรรณบัณฑิต
อาคม อาจแสง
Mr. Pasakorn Senklang
Mr. Passakorn Barisri
Miss Phatchariphon Praditvekin
คุณชัยฤทธิ์ ปานอุทัย

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ลงทะเบียน สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
8 อาคารปัญญาภิวัฒน์ + True Tower   จ.กรุงเทพฯ 80 9:00 น ปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ Green Building
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 32 ท่าน
นางสาวอนิสา ชลายนเดชนะ
ชลิกา สุรวัฒนวิเศษ
คุณ สุรศักดิ์ วิจินธนสาร
Mr. Narong Rienanurak
นายพีรวัส พัทยาดล
คุณจรัลศักดิ์ พฤกษ์รัศมีพงศ์
นายสมบัติ ธารานิติกุล
Mr. Wichai Pokthoeng
นายธีรยุทธ สรรพิบูลย์
นายสุภัทร สุทธิธารธวัช
นายอนันต์ วงษ์เจริญ
Mr. Niti Tanapiyawanit
Mr. Nuttawoot Huajaikaew
นายพีระพรรณ โอษฐงาม
Mr. Manoon Danphumpattana
นายอัษฎางค์ ดลโสภณ
Mr. Natakit Duangdee
Mr. Peerawas Udomdej
คุณอิทธิพล จำเรืองจรัส
นายฤทธิรงค์ ทองดีน้อย
นายอิงครัต คุณูปการ
Mr. Chuchart Leangaramwitoon
Mr. Mawin Krongpinyo
วิวรรธน์ เทียนศิริ
นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
Mr. Suppachai Hommali
Raveechai Jakpisut
นายกิตติ ปฏิปทาพานิชย์
Mr. Chawang Khowmun
Mr. Wirote Siripuvadol
Mr. Jenpong Kongpul
นายนที โพธิ์อุไร

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
9 กม 2.5 บางนา ตราด +ยี่สาร –อัมพวา สมุทรสงคราม  บางนา จ.กรุงเทพฯ 80 8:00 น CP ตรอกจันทร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 28 ท่าน
นายศุภชัย ถิรวัฒนกุล
นายรุ่งเรือง ลาโยธี
นายธีรวัฒน์ เลาหปิยะกุล
นายกฤษฎา แสงสุวรรณ
อนุพจน์ บำรุงตระกูล
รัตนา หงษ์ขุนทด
สมบูรณ์ ธนาภรณ์
นายศักดิพัฒน์ ผ่องใส
นายยุทธนา ปัตตะแวว
อมร วิสิทธิวงค์
นายรุฑธชัย ผันโคกกรวด
นายทองเมี้ยน เกตุโคกกรวด
นายสิทธิศักดิ์ กุลวสุรัตน์โชติ
นายวรเทพ สำนักนิตย์
นายศักดิ์สิทธิ์ หาวัน
นายบดินทร์ ยมสูงเนิน
ฉัตรชัย เรืองเกรียงสิน
อัญชลินทร์ วงศ์กิตติวิมล
นายทินกร อัมภารัตน์
ฉัตรชัย อิงคะโลหะกุล
นายอพิรุณ บุญจำนงค์
นายวิเชียร แซ่ลิ่ม
นายยงยุทธ์ นพคุณ
ศยามล สายยศ
ประนอม โสพัฒน์
นายภูวนาถ ลายแสงพงค์
นายสุชาติ ปั้นปาน
Mr. Somprasong Krongthon

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
10 โรงงานอาหารสัตว์ ศรีราชา +บ้านบึง   อ.ศรีราชา , อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 80 8:00 น CP สีลม เทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา เทคโนโลยีด้านพลังงาน
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 47 ท่าน
MissVasinee พันธุสินธุ
คุณ พนิตา หวังพัฒน์
นายธีรทัศน์ วิภาตะจิตร์
เสริมศักดิ์ สงปาน
คุณศิริวุฒิ มันตะสูตร
นายกิตติเดช ยิ้มวิไล
อรรถกร ขอเจริญ
สุทธิชัย วิบูลย์กิจวรกุล
ภัทราวุธ เจริญสิริภควัต
นายจุมพล อำพันธุ์
นายมนตรี ใจสีงาม
ชัยมลล์ อิสระกุลฤทธา
วีระพงษ์ ละออเอี่ยม
คุณสิทธิชัย มีปรีดี
คุณอรไท ก้อนมณี
ปิยะพงษ์ บังเกิดฤทธิ์
นายสุภชีพ แตงอ่อน
นายอนันต์ จันทร์วงศ์
กันณ์ โชติกาญจนากร
อนุรักษ์ ชุ่มช่างทอง
นายวัฒนา อาจเอื้อ
นายทรงวุฒิ ยงศิริ
นายเนรมิต ขจัดภัย
นายพรทวี สระทองห้อย
นายธีศิษฏ์ เสรีขจรจารุ
นายทวีทรัพย์ เมืองไทย
นายเวชพล จำปาพันธุ์
นายวิชิต เรือนชัย
นาย สีทวน พลรักษ์
Mr. Mongkol Gaedsomburn
คุณ วรวิทย์ นามวงศ์
นายพิเชษฐ หมั่นพลศรี
ปิยะ ณ. ลำพูน
คุณชาติ วางท่า
นายอลงกรณ์ บัวมูล
คุณ จตุรงค์ ธนู
นายพงษ์เดช โตโภชนพันธุ์
Mr. Panumas Potong
นายสรรชัย คงสวรรค
คุณ ดนัยภัทร สมใจเพ็ง
อัษฎางค์ ประดิษฐาน
นายจันทร์ ปราสาทิกะพันธ์
คุณนฤปโชค ยังสุข
ไชยา ใจบำรุง
Mr.Peerapoom Panyasiri
นาย ไพบูลย์ จำปานคร
สัญญา ประจวบแสง

เส้นทางที่ สถานที่ จังหวัด จำนวนคน เวลาที่ออก สถานที่จอดรถ เรื่องที่จะเยี่ยมชม
11 ฟาร์มร้อยเพชร  จ.ตราด  80 7:00 น Fortune Town การเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ  
รายชื่อผู้เดินทาง จำนวนรวม 24 ท่าน
นายปิยณัฐ ปัดคำ
Mr. Suphawat Kongsakda
Mr. Chana Sriharat
Mr. Pacharawon Boonchoo
Mr. Krit Kulsiriphong
นายขจร พรสวัสดิ์ชัย
Mr. Apirom Sakoonsri
นายจตุรงค์ นาถาบำรุง
เษกศักดิ์ พันวัน
คุณฤทธี สถิตย์พงษ์
นายชาญณรงค์ รถทอง
Mr. Thitinan Tooptae
อาทร มุขโรจน์
นายนุกูล ยอดถึง
นายอดุลเกียรติ ศรีอนันต์
นายสุรชัย เครือแก้ว
นายจรัญ สังฆกิจ
นพดล เหมือนใจ
นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล
นายสุกิต แซ่ว่อง
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล
นายจิราพงษ์ แซ่ลือ
นายวิทยา บุญรังษี
Mr. Sapha Paengsapha

Copyright © 2009 by CP Engineering Symposium